مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-8:59

برنامه حضور مشاورین مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا در بهمن ماه اضافه گردید

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-16:25

برنامه حضور مشاورین مرکز در دیماه دانشکده و بیمارستان الزهرا بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-12:22

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات دانشکده و بیمارستان الزهرا(س) در آذرماه بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/08-11:19

برنامه حضور مشاورین بیمارستان الزهرا(س) در آبانماه بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/08-11:18

با توجه به هماهنگی های انجام شده مقرر گردید مرکز مشاوره الزهرا کماکان به فعالیت خود ادامه دهد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/30-15:38

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند که مرکز مشاوره تحقیقات بیمارستان الزهرا (س) در آبانماه تعطیل می باشد.

برنامه حضور مشاورین مرکز در آبانماه 1396 اعلام شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-16:12

برنامه حضور مشاورین مرکز در دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا(س) در مهرماه اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/08-13:43

از کلیه مراجعین درخواست می شود با توجه به تغییرات احتمالی در برنامه اساتید قبل از مراجعه به مرکز حتما با تلفن 37929133 تماس حاصل نمایند.

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir