مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-14:53

مراجعین محترم توجه داشته باشند که مرکز مشاوره دانشکده و الزهرا(س) از تاریخ شنبه 1397/12/25 لغایت شنبه 1398/1/18 تعطیل می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-14:47

برنامه اسفندماه مشاورین مرکز تحقیقات دانشکده پزشکی و الزهرا(س) بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/30-17:19

به اطلاع مراجعین محترم میرساند که مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده روز یکشنبه 21 بهمن ماه تعطیل می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/30-17:16

برنامه بهمن ماه حضور مشاورین در دانشکده و مرکز تحقیقات الزهرا(س) بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/01-8:31

برنامه دیماه حضور مشاورین مرکز و الزهرا(س) اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-9:07

برنامه آذرماه حضور مشاورین دانشکده و مرکز تحقیقات الزهرا(س) اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-16:04

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم میرساند که مراکز مشاوره تحقیقات دانشکده پزشکی و الزهرا(س) روز چهارشنبه 9 آبانماه تعطیل می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-16:01

برنامه آبانماه حضور مشاورین دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات الزهرا(س) بر روی سایت قرار گرفت

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir