اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه آذرماه حضور مشاورین دانشکده و مرکز تحقیقات الزهرا(س) اضافه شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir