اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-10:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه شهریورماه حضور مشاورین مرکز در دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات الزهرا(س) بر روی سایت قرار گرفت

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir