اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-14:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه مردادماه حضور مشاورین دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا(س) اضافه شد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir