اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-12:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از کلیه مراجعین محترم درخواست می شود با توجه به احتمال جابجایی ساعات مشاورین قبل از مراجعه به مرکز حتما با تلفن 37929133 تماس و از حضور مشاور اعلام شده در برنامه مطمئن شوند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir