اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/03-11:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از کلیه دانشجویان و مراجعین محترم به مرکز مشاوره درخواست می شود جهت برآورد حجم نمونه مناسب حتما یک الی سه مقاله مرتبط قبلی چاپ شده همراه داشته باشند.

در صورت بهمراه نداشتن مقاله یا مقالات مذکور ممکن است مراجعه دفعات بعدی ضرورت داشته باشد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir