اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-6:04

جلسه دفاع خانم هاجر محمدی 

موضوع: تعیین فراوانی و توالی ژن azurin در ایزوله های Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بیماران سوختگی و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد چسبندگی پروتئین آن در سویه های بیماریزای Campylobacter jejuni ، Salmonella typhi و Staphylococcus aureus

زمان: دوشنبه 98/4/31 ساعت 10

مکان: تالار هشت گوش

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-6:11

ژورنال کلاب

سخنران: خانم صبا جلالی فر

موضوع: Nanoparticle-Based Biosensing of Tuberculosis, an Affordable and Practical Alternative to Current Methods

زمان: چهارشنبه 98/4/26    ساعت 12

مکان: تالار فرهیختگان

جلسه سمینار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-6:09

جلسه سمینار

سخنران: خانم حدیث میسائی

موضوع: The Influence of climate change on waterborne disease

مکان: تالار فرهیختگان   

زمان: چهارشنبه 98/4/26    ساعت 11:30

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-6:02

جلسه شورای گروه شنبه 98/4/22 ساعت 10

موضوع:

1- برنامه درسی نیمسال اول 99-98

2-  بررسی پروپوزال خانم فاطمه نوروزی

3-بررسی پروپوزال خانم راضیه کمالی

سمینار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-6:01

سخنران : سرکار خانم شیما فرزانه   موضوع:  Bacterial resistance to silver nanoparticles

سخنران: جناب آقای امین صادقی  موضوع: Alternatives to Antibiotic

سخنران: جناب آقای امیرحسین فیاضی  موضوع: Targeting gut microbiota in obesity: effects of prebiotics and probiotics

زمان: چهارشنبه 98/4/19 ساعت 11 

مکان: تالار فرهیختگان

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/16-6:08

جلسه دفاع آقای احد محمودی منفرد

عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی ژنهایblaPER-1 و csuE و ارتباط آن با تشکیل بیوفیلم در سویه های آسینتوباکتربومانی جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای منتخب آموزشی اصفهان، 1396

استاد راهنما: آقای دکتر جمشید فقری

زمان: دوشنبه 98/4/24 ساعت 11   مکان : تالار فرهیختگان

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-10:44

جلسه شورای گروه در تاریخ یکشنبه 98/4/16 ساعت 9 

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2-  بررسی پروپوزال پیشنهادی خانم شیما فرزانه

4- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال آقای محمدصادق دماوندی

سمینار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-4:44

سخنران : خانم مریم خلیلی

موضوع:Oncobiome

مکان: تالار فرهیختگان           زمان: چهارشنبه 98/4/12     ساعت 13-12

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir