اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-6:08

جلسه دفاع پروپوزال 

1- آقای مجید ترابی

2- آقای سهیل اکبری

زمان: دوشنبه 98/11/21    ساعت 12:30    اتاق شورای گروه 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-7:03

جلسه دفاع آقای رامین دیباج

موضوع: بررسی تنوع اکتینومایستهای مهم پزشکی جدا شده از منابع حیوانی مرتبط با انسان و محیط پیرامون آنها با استفاده از روش های فنوتیپیک و مولکولی در اصفهان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن شجاعی

زمان: یکشنبه 98/11/20    ساعت 10  مکان : تالار هشت گوش

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-7:01

جلسه دفاع : خانم سیدسعیده ابراهیمی

موضوع: بررسی اثر توام باکتریوفاژ و آنتی بیوتیک برروی بیوفیلم Acine tobacter. baumannii مقاوم به دارو»

استاد راهنما: خانم دکتر شراره مقیم

زمان : شنبه 98/11/19     ساعت : 8:30     مکان: تالار فرهیختگان

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-6:58

موضوع:

1- دفاع از پروپوزال خانم فتحی زاده

2- دفاع از پروپوزال خانم تاراجیان

یکشنبه 98/11/20     ساعت 12:30  مکان: اتاق شورای گروه

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-6:57

موضوع:

فرایند نظر سنجی انتصاب مدیران گروه های آموزشی

شنبه 98/11/19     ساعت 12:30     اتاق شورای گروه

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-6:56

موضوع: 

1- دفاع از پروپوزال خانم اختراعی

2- دفاع از پروپوزال خانم معروفیان

چهارشنبه 98/11/16   ساعت 12:30   اتاق شورای گروه

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/14-11:47

سخنران : خانم مریم خلیلی

موضوع:Coronavirus

زمان : چهارشنبه مورخ 98/11/16   ساعت 12

مکان: تالار فرهیختگان

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/13-8:40

جلسه دفاع خانم الهام حقیقی فر

موضوع:بررسی فراوانی نسبی ژن های سیستم توکسین-آنتی توکسین higBA وrelBE  دراسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) و تشکیل دهنده بیوفیلم جدا شده از عفونت زخم سوختگی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام موسی کاظم  شهراصفهان در سال 1397

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir