اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-8:43

نقش احتمالی باکتری های روده علیه دیابت نوع 2 (ادامه مطلب)

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-9:47

سخنران : آقای احد محمودی

موضوع:Reducing the need for antibiotics by targeting a specific bacterial molecule

روز: چهارشنبه مورخ 97/9/7 ساعت 11 

مکان : تالار هشت گوش

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/15-12:13

خوردن پروتئین کمتر رشد باکتری های (ادامه مطلب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-6:57

نقش میکروبیوم روده در پذیرش پیوند قلب (ادامه مطلب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-11:44

اولین مورد عفونت انسان با ویروس هپاتیت E رات در دامه مطالب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-6:47

جلسه دفاع خانم یلدا استادی

موضوع:بررسی فراوانی انواع افلاکس پمپ به روش فنوتیپی و ژنوتیپی در ایزوله های آسینتوباکتربومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش ICU در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396

زمان: چهارشنبه مورخ 97/7/18 ساعت 11 مکان: تالار طباطبائی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-6:44

جلسه دفاع خانم فائزه قاضی عسگر

موضوع:بررسی توزیع فراوانی ژنهای ace و agg و بررسی تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در دوگونه انتروکوک (فکالیس و فاسیوم) جدا شده از نمونه های کلینیکی و مدفوع افراد سالم از آزمایشگاه های وابسته به برخی از بیمارستانهای اصفهان

زمان: چهارشنبه مورخ 97/7/18 ساعت 9  مکان: تالار طباطبایی

کنگره باز آموزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-8:06

موضوع: بیماریهای عفونی باز پدید و نوپدید

مکان : تالار زیتون (EDC) 

زمان: پنج شنبه 97/9/22 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir