کنفرانس یک روزه گروه باکتری و ویروس شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-10:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس یک روزه بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید (باکتریایی و ویروسی)

گروه باکتری و ویروس شناسی 

تاریخ 97/9/22 ساعت 13-8

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir