جلسه مصاحبه تعهدات قانونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/12-8:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه مصاحبه تعهدات قانونی در روز سه شنبه مورخ 98/8/14

ساعت 11 در اتاق شورای گروه باکتری و ویروس شناسی تشکیل می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir