جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-9:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه میکروب و ویروس شناسی

موضوع جلسه: برنامه ریزی نیمسال اول 98-97- نامه های رسیده

یکشنبه 97/4/10 ساعت 11

مکان : اتاق شورای گروه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir