جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/05-11:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موضوع: برگزاری انتخابات مدیر گروه باکتری و ویروس شناسی

چهارشنبه 96/12/9    ساعت 12/5 

مکان: اتاق شورای گروه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir