جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/09-14:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای گروه باکتری و ویروس شناسی

چهارشنبه مورخ 96/10/13     ساعت 12-10

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir