جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-7:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه مورخ 98/7/9 ساعت 12-11

موضوع : 

1- معرفی دانشجویان جدیدالورود

2- نامه های رسیده

مکان: اتاق شورای گروه باکتری و ویروس شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir