جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/25-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوشنبه 98/3/27 ساعت 10

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2-  بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال خانم راضیه کمالی

3- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال خانم شیما فرزانه

4- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال آقای محمدصادق دماوندی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir