جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-11:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موضوع : پرویوزال خانم مریم خلیلی و خانم طاهره علی پور

زمان: دوشنبه  97/11/15  ساعت 11:30

مکان: اتاق شورای گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir