جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موضوع جلسه: درخواست خرید دستگاه ها و تجهیزات گروه

زمان: چهارشنبه 96/4/14 ساعت 10

مکان : اتاق شورای گروه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir