جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/18-5:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع دانشجو آقای مهدی مقدم پور

موضوع پایان نامه: بررسی تایپ های مولکولی جدایه های بالینی و محیطی کلبسیلا پنومونیه مولد کارباپنمازها از بیمارستان های منتخب شهر اصفهان

زمان: سه شنبه مورخ 98/3/21 ساعت10

مکان: تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir