جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع خانم یلدا استادی

موضوع:بررسی فراوانی انواع افلاکس پمپ به روش فنوتیپی و ژنوتیپی در ایزوله های آسینتوباکتربومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش ICU در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396

زمان: چهارشنبه مورخ 97/7/18 ساعت 11 مکان: تالار طباطبائی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir