جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/12-8:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع آقای علی اکبر رضایی   مقطع Ph.D

موضوع :تایپینگ ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاومت به کارباپنم ها با روشهای MLST و RAPD-PCR از بیمارستانهای منتخب اصفهان، 1394.

روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 ساعت10

مکان : تالار هشت گوش

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir