جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/28-12:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موضوع : «تایپینگ ملکولی و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی و بینی پرسنل و بیماران بیمارستان های منتخب اصفهان »  

نام و نام خانوادگی دانشجو: حسین صداقت

زمان: چهارشنبه  96/12/2     ساعت: 10

مکان : تالار هشت گوش

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir