جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/25-6:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع آقای بهنام سی سخت پور

موضوع: بررسی خصوصیات مولکولی و کارآیی فاژهای لیتیک اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) جدا شده از بخش ICU در کشت سلولی 

استاد راهنما: خانم دکتر شراره مقیم

زمان: چهارشنبه 98/6/27 ساعت 10 

مکان: تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir