جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/08-6:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع خانم طیبه شکیبا دستگردی

موضوع: بررسی فراوانی سپسیس در نوزادان با هدف تعیین منشاء عفونت و ردیابی ژن های bla CTX-M15 و bla OXA-48 درسویه های گرم منفی جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 97-96

زمان: سه شنبه 98/5/15  ساعت 11

مکان : تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir