جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/16-6:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع آقای احد محمودی منفرد

عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی ژنهایblaPER-1 و csuE و ارتباط آن با تشکیل بیوفیلم در سویه های آسینتوباکتربومانی جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای منتخب آموزشی اصفهان، 1396

استاد راهنما: آقای دکتر جمشید فقری

زمان: دوشنبه 98/4/24 ساعت 11   مکان : تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir