تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جداسازی سویه باکتریایی جدید از خاک که علیه سوپرباگ های مقاوم به آنتی بیوتیک موثر است(ادامه مطلب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir