تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/04-12:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ارتباط بین میکروبیوتای روده و سلول های مغز توسط فرایند های ملکولی آشکار گردیده است (ادامه مطلب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir