تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/15-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مکانیسم دفاع باکتریایی جدید سیستم CRISPR-Cas (ادامه مطالب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir