تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-6:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

غیر فعال کردن موقت یکی از پروتئین های سلولی می تواند راهکاری برای جلوگیری از سرماخوردگی باشد (ادامه مطلب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir