تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/21-9:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کشف مکانیسم دفاعی جدید باکتری‌ها در مقابل باکتریوفاژها (ادامه مطالب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir