تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

علت میزان بالای عود عفونت ادراری در زنان یائسه (ادامه مطالب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir