تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/10-11:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تبدیل گروه خونی A  به گروه خون O توسط باکتری ها (ادامه مطالب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir