اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ آزمون جامع دانشجویان Ph.D گروه باکتری و ویروس شناسی

آزمون کتبی 97/6/4

آزمون شفاهی97/6/5

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir