اخبار گروه کودکان

آزمون كارگاه كارورزي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-10:38

بدينوسيله به اطلاع كليه كارورزان بهار 97 گروه كودكان مي رساند آزمون كارگاه احياء كودك كه در تاريخ هاي 28 لغايت 97/1/29 در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار گرديد، در روزهاي 27 لغايت 97/3/28 در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

آزمون KFP

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-8:29

آزمون KFP دستياران گروه كودكان در روز سه شنبه به تاريخ 97/2/25 راس ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

كارگاه كارورزي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-7:31

كارگاه احياء كودك در روزهاي سه شنبه 97/1/28 و چهارشنبه 97/1/29 راس ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني برگزار و حضور كليه كارورزان گروه در كارگاه مذكور الزامي مي باشد.

آزمون كتبي دستياري

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-8:26

آزمون كتبي نوبت دوم دستياران در روز پنجشنبه به تاريخ 97/1/30 راس ساعت 10 صبح در سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

آزمون آسكي دستياري

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-5:46

آزمون آسكي ايستگاهي دستياران روز پنجشنبه به تاريخ 96/12/24 از ساعت 8 صبح لغايت 13 در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

آزمون كارورزي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-5:45

آزمون پايان بخش كارورزان گروه كودكان در زمستان 96 روز چهارشنبه به تاريخ 96/12/23 راس ساعت 12 در محل سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

زمان آزمون آسکی و پایان ترم دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/23-9:14

آزمون پایان ترم کتبی دانشجویی در روز پنج شنبه مورخ 1396/10/28 رأس ساعت 10 صبح در دانشکده پزشکی و آزمون آسکی دانشجویی در روز شنبه مورخ 1396/10/30 رأس ساعت 8 صبح در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

انتخاب خانم دكتر رويا كليشادي به عنوان محقق برگزيده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-4:59

مراسم بيست و سومين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در تاريخ 1396/10/25 در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار و از استاد محترم سركار خانم دكتر كليشادي به عنوان محقق برگزيده رتبه اول كميته علوم باليني و سلامت تقدير مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir