اخبار گروه کودکان

قابل توجه فراگیران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-8:44

کلیه فراگیرانی که از روز شنبه مورخ 1396/7/1 موظف به حضور در بخش اطفال می باشند، می بایستی رأس ساعت 7/15 دقیقه صبح در دفتر گروه جهت ثبت اثر انگشت حضور بهم رسانند.

کلاس توجیهی اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-8:44

کلاس توجیهی اکسترنی روز شنبه رأس ساعت 7/30 در کلاس درس زیرزمین برگزار می گردد و پس از آن کلیه اکسترن ها موظف به حضور در سالن کنفرانس واقع در طبقه اول رأس ساعت 8 صبح جهت شرکت در Mourning report می باشند، سپس کلاس های تئوری ویژه اکسترنی در کلاس درس زیرزمین برگزار می گردد.

تاریخ آزمون اکسترنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/26-9:20

آزمون اکسترنی در روز چهارشنبه رأس ساعت 13 در کلاس درس شماره یک واقع در طبقه اول مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

کارگاه جنرال اطفال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/12-10:42

کارگاه جنرال اطفال در روز دوشنبه مورخ 1396/6/20 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد و کارورزانی دوره های قبلی امکان شرکت در این کارگاه را ندارند و تاریخ تشکیل کارگاه بعدی متعاقباً اعلام می گردد.

زمان و تاریخ آزمون کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/11-9:06

آزمون پایان دوره کارورزی در روز پنج شنبه مورخ 1396/6/30 رأس ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

کلاس توجیهی اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-11:09

کلاس توجیهی اکسترنی ساعت 7:45 دقیقه صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/6/1 در کلاس درس زیرزمین بیمارستان امام حسین(ع) برگزار می گردد.

آزمون اکسترنی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-5:47

آزمون اکسترنی مردادماه در روز چهارشنبه مورخ 1396/5/31 رأس ساعت 12 در کلاس درس شماره یک مرکز آموزشی درمانی امام حسین(ع) برگزار می گردد.

نمرات دانشجویان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-7:25

نمرات تئوری و عملی دانشجویان خرداد و تیرماه 1396 در قسمت ارزشیابی دانشجویان قابل مشاهده می باشد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir