اخبار گروه کودکان

آزمون پایان ترم کارآموزی 2

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-10:15

آزمون پایان ترم کارآموزان 2 (اکسترنی) بخش کودکان در دی 98 روز دوشنبه به تاریخ 98/10/30 راس ساعت 8/5 صبح در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

آزمون پایان ترم کارآموزان 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/30-6:12

آزمون پایان ترم کارآموران 1 در آذر لغایت دی 98 :

آزمون کتبی روز یکشنبه به تاریخ 98/10/29 راس ساعت 12 ظهر در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی

آزمون آسکی روز دوشنبه به تاریخ 98/10/30 راس ساعت 12 ظهر در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده ندانپزشکی

برگزار می گردد.

آزمون میان نرم کارآموزان 1

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/24-4:59

آزمون میان ترم کارآموران 1 در آذر لغایت دی ماه 98 روز شنبه به تاریخ 98/10/7 راس ساعت 12 ظهر در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی

برگزار می گردد.

آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-9:08

آزمون پایان ترم کارورزان بخش کودکان در سه ماهه پاییز 98 روز شنبه به تاریخ 98/9/30 راس ساعت 10 صبح در محل ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

آزمون پایان ترم کارآموزی 2

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-9:05

آزمون پایان ترم کارآموزان 2 (اکسترنی) بخش کودکان در آذر 98 روز شنبه به تاریخ 98/9/30 راس ساعت 8 صبح در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

آزمون پایان ترم کارآموزی 2

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-11:53

آزمون پایان ترم کارآموزان 2 (اکسترنی) بخش کودکان در آبان 98 روز سه شنبه به تاریخ 98/9/12 راس ساعت 8 صبح در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

آزمون پایان ترم کارآموزان 1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-11:51

آزمون پایان ترم کارآموران 1 در مهر لغایت آبان 98 :

آزمون کتبی روز شنبه به تاریخ 98/9/9 راس ساعت 12 ظهر در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی

آزمون آسکی روز یکشنبه به تاریخ 98/9/10 راس ساعت 12 ظهر در محل تالار دکتر نفیسی دانشکده پزشکی

برگزار می گردد.

همکار محترم جناب آقای دکتر قنوات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/29-8:43

با نهایت تأسف و تأثر ضايعه درگذشت برادر گراميتان را تسليت عرض مي نماييم. خداونــد متعـــال روح پاکشان را با حضرت علي(ع) محشور و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir