اخبار گروه کودکان

آزمون KFP

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-11:59

آزمون KFP دستياران گروه كودكان در روز سه شنبه به تاريخ 97/2/25 راس ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

كارگاه كارورزي

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/10-11:01

كارگاه احياء كودك در روزهاي سه شنبه 97/1/28 و چهارشنبه 97/1/29 راس ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني برگزار و حضور كليه كارورزان گروه در كارگاه مذكور الزامي مي باشد.

آزمون كتبي دستياري

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-11:56

آزمون كتبي نوبت دوم دستياران در روز پنجشنبه به تاريخ 97/1/30 راس ساعت 10 صبح در سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

آزمون آسكي دستياري

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/12-8:16

آزمون آسكي ايستگاهي دستياران روز پنجشنبه به تاريخ 96/12/24 از ساعت 8 صبح لغايت 13 در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

آزمون كارورزي

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/12-8:15

آزمون پايان بخش كارورزان گروه كودكان در زمستان 96 روز چهارشنبه به تاريخ 96/12/23 راس ساعت 12 در محل سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع) برگزار مي گردد.

زمان آزمون آسکی و پایان ترم دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/01/13-11:44

آزمون پایان ترم کتبی دانشجویی در روز پنج شنبه مورخ 1396/10/28 رأس ساعت 10 صبح در دانشکده پزشکی و آزمون آسکی دانشجویی در روز شنبه مورخ 1396/10/30 رأس ساعت 8 صبح در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir