اخبار گروه کودکان

آزمون آسکی دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/09-10:09

آزمون آسکی دستیاران در روز چهارشنبه به تاریخ 99/12/13 راس ساعت 8 صبح در محل مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی جنب مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار می گردد.

آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/09-10:08

آزمون های پایان ترم کارورزان بخش کودکان در زمستان 99 (آزمون اطفال و آزمون اخلاق) روز چهارشنبه به تاریخ 99/12/20 راس ساعت 12 در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی برگزار می شود.

آزمون پایان ترم کارآموزی 2

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/09-10:07

آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز دوشنبه به تاریخ 99/12/18 راس ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

آزمون پایان ترم کارآموزی 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/08-6:46

آزمون پایان ترم کارآموزان 1 در دی لغایت بهمن ماه 99 به شرح زیر راس ساعت 12 در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی برگزار می گردد.

آزمون کتبی میان ترم: روز یکشنبه 99/11/12

آزمون کتبی پایان ترم: روز دوشنبه 99/11/27

آزمون آسکی پایان ترم: روز چهارشنبه 99/11/29

آزمون پایان ترم کارآموزی 2

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/08-6:42

آزمون پایان ترم اکسترنی نیمه دوم دی ماه 99 روز شنبه 99/11/11 راس ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/15-5:58

آزمون های پایان ترم کارورزان بخش کودکان در پاییز 99 (آزمون اطفال و آزمون اخلاق) روز شنبه به تاریخ 99/10/20 راس ساعت 12 در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی برگزار می شود.

آزمون کتبی نوبت اول دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/15-5:57

آزمون کتبی نوبت اول دستیاران گروه کودکان در روز چهارشنبه به تاریخ 99/10/17 از ساعت 8/30 لغایت 12/30 در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی برگزار می گردد.

آزمون پایان ترم کارآموزی 2

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/25-8:39

آزمون پایان ترم اکسترنی نیمه دوم آذر ماه 99 روز یکشنبه 99/9/30 راس ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه کودکان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir