کلاس کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/18-7:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به برگزاری آزمون دستیاران در روز پنجشنبه به تاریخ 98/2/19 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی، کلاس کارورزان در این تاریخ برگزار نشده و کلیه کارورزان موظف به حضور تمام وقت در بخش می باشند. ضمناً استفاده از مرخصی امکان پذیر نمی باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir