نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/12-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات نهايي عملي در نرم افزار سما قابل مشاهده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir