نمرات كارآموزي 1

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-10:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات نهايي تئوري پايان ترم كارآموزي 1 ارديبهشت ماه 97 بر روي سايت گروه (برنامه هاي آموزشي، كارآموزي 1، ارزشيابي) قابل مشاهده مي باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir