نمرات دانشجویان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات تئوری و عملی دانشجویان خرداد و تیرماه 1396 در قسمت ارزشیابی دانشجویان قابل مشاهده می باشد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir