كارگاه كشوري احيا كودكان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-7:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كارگاه كشوري احيا كودكان از روز يكشنبه به تاريخ 97/7/29 لغايت روز پنجشنبه به تاريخ 97/8/3 به مدت 5 روز با ميزباني گروه كودكان در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي برگزار مي گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir