زمان آزمون آسکی و پایان ترم دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/23-9:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان ترم کتبی دانشجویی در روز پنج شنبه مورخ 1396/10/28 رأس ساعت 10 صبح در دانشکده پزشکی و آزمون آسکی دانشجویی در روز شنبه مورخ 1396/10/30 رأس ساعت 8 صبح در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir