راه اندازي رشته فوق تخصصي گوارش كودكان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/16-4:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به استناد راي صادره در دويست و پنجاه و ششمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي با راه اندازي رشته فوق تخصصي گوارش كودكان موافقت به عمل آمد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir