آنكال خرداد 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-5:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به انضمام برنامه كشيك دستياران فوق تخصصي، تخصصي و كارورزان اعلام گرديد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir