آزمون KFP کشوری دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/16-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون KFP کشوری دستیاران گروه کودکان در روز پنجشنبه به تاریخ 98/2/19 راس ساعت 9 صبح در محل مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir