آزمون پایان ترم کارورزان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان ترم کارورزان بخش کودکان در سه ماهه پاییز 98 روز شنبه به تاریخ 98/9/30 راس ساعت 10 صبح در محل ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir