آزمون پایان ترم کارآموزی 2

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-10:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان ترم کارآموزان 2 (اکسترنی) بخش کودکان در دی 98 روز دوشنبه به تاریخ 98/10/30 راس ساعت 8/5 صبح در محل کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir