آزمون پایان ترم کارآموزان 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/30-6:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون پایان ترم کارآموران 1 در آذر لغایت دی 98 :

آزمون کتبی روز یکشنبه به تاریخ 98/10/29 راس ساعت 12 ظهر در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی

آزمون آسکی روز دوشنبه به تاریخ 98/10/30 راس ساعت 12 ظهر در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده ندانپزشکی

برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir